1. Doel van de vereniging

Artikel 1 -     VZW Menclub-Westkant heeft als doel de recreatieve mensport te faciliteren. Dit met respect voor de omgeving (zowel in de stad als in de natuur) waarin wordt gereden.

Artikel 2 -     De vereniging streeft ernaar om in overleg te treden met met overheid. Dit is immers één van de enige mogelijkheden om publiek terrein toegankelijk te houden voor menners én ruiters. Door een overleg kunnen we bij deze instanties aandringen om rekening te houden met de belangen van menners in het algemeen.

Artikel 3 -     VZW MCW wil haar leden de nodige discipline aanbrengen. Er moet immers respect zijn voor alle andere weggebruikers en privé-terreinen. Dit wederzijds respect zal ertoe brengen dat paarden en bij uitbreiding de menners beter worden aanvaard in een maatschappij waar koning auto alleen maar aan belang wint.

2. Leden en lidmaatschap

Artikel 4 -     Iedereen kan zonder enige beperking van geslacht, politieke of sexuele overtuiging, woonplaats lid worden van de vereniging. Enige voorwaarde die gesteld wordt is het hebben van een peter of meter. D.i. een persoon die gedurende het eerste werkjaar verantwoordelijkheid over zijn pete(mete-)kind.

Artikel 5 -     De leden van de vereniging storten een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage omvat:

  • Het lidmaatschap
  • De clubkranten voor het resterende werkjaar
  • Korting op specifieke Menclub-Westkant-items (merchandising, nieuwjaarsfeest, ev. Gratis rit ...)
  • Toegang tot het gesloten gedeelte van de www.menclub-westkant.be
  • Gebruik van het leenmateriaal

Artikel 6 -     De prijs voor een lid bedraagt dd 2018 € 50,00. Bedrijven of personen die de vereniging sponsoren op gelijk welke manier waarbij de sponsoring exclusief btw meer dan € 50,00 bedraagt, verkrijgen automatisch het statuut van lid.

Artikel 7 -     Wie lid wordt van de vereniging als NIEUW lid dd van 01/09/20NN krijgt er automatisch het lidmaatschap bij voor het jaar 20NN+1 als éénmalige korting.

Artikel 8 -     De aanvaarding van het lidmaatschap bij VZW Menclub-Westkant houdt in dat het lid zich stilzwijgend akkoord verklaard met de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en het Huishoudelijk reglement. Deze zijn sinds 14 oktober 2014 steeds online te raadplegen via de website van de vereniging.

Artikel 9 -     Indien er activiteiten worden georganiseerd onder de vlag van Menclub-Westkant, dient iedere deelnemer zich ervan te vergewissen dat de deelnameprijs bij aanvang van de tocht wordt betaald. Indien dit niet het geval is, neemt u deel aan de activiteit onder eigen risico. Niet-leden kunnen altijd deelnemen aan een activiteit, doch is het wenselijk dat men zich aansluit tot VZW MCW.

Artikel 10 - Het is noodzakelijk dat iedere deelnemer altijd  is verzekerd t.o.v. derden.  Een niet verzekerde combinatie rijdt steeds op EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID ookal is hij lid van de vereniging VZW MCW. Door de aansluiting bij VLP is het mogelijk een uitgebreide verzekering af te sluiten. U kan ervoor kiezen zich enkel te verzekeren binnen clubactiviteiten (C-Verzekering) of binnen clubactiviteiten en privé-actviteiten (C+I-Verzekering). Deze verzekering is pas activiteit na ontvangst van betaling op de rekening van VZW MCW.

Prijs dd 2018

  • C-Verzekering = € 17,00
  • C+I-Verzekering = € 32,00
  • C+I+P-Verzekering = € 132,00

3. Paarden

Artikel 11 - Paarden die deelnemen aan de activiteiten moeten uit stallingen komen waar de laatste dertig dagen geen besmettelijke ziekte heeft geheerst. Bij het niet mededelen ervan kan, in geval van besmetting, gesanctioneerd worden en indien noodzakelijk rechterlijke vervolging ingesteld worden.

Artikel 11 bis – Paarden die deelnemen aan onze tochten zijn verplicht gechipt en is de menner in het bezit van het equipas. Bij wet is het zelfs verplicht uw paard te chippen, ookal bevindt het zich niet op de openbare weg. De wet verplicht eveneens dat bij een bijeenkomst van paarden, alle paarden moeten gechipt en gevacineerd zijn. Dit is een wettelijke verplichting en wordt enkel herhaald in ons huisreglement.

Artikel 12 - Zo moeten alle paarden die aan de activiteiten deelnemen vrij zijn van besmettelijke ziekten.

Artikel 13 - Zieke, gekwetste of vermoeide paarden moeten degelijk verzorgd worden en kunnen desgevallend door de verantwoordelijke(n) verplicht worden de trektocht of wandeling te stoppen. Hetzelfde geldt voor paarden waarvan het beslag of de staat van de voeten niet toelaat op een diervriendelijke manier aan de tocht deel te nemen resp. de tocht verder te zetten.

Artikel 14 - Er wordt nooit opgestegen of gemend met paarden die gewond, uitgeput of ziek zijn ! Onmiddellijk zal het nodige gedaan worden om de eigenaar of een dierenarts te verwittigen en desgevallend zal de verantwoordelijke of het de verplichting opleggen om de wandeling of trektocht te stoppen.

Artikel 15 - Alle paarden moeten correct beslagen zijn en zowel de hoefijzers als de hoeven moeten in goede staat zijn.

Artikel 16 - Alle paarden van om het even welk ras mogen aan de activiteiten van Menclub-Wesktant VZW  deel nemen.

Artikel 17 - De af te leggen afstanden moeten in verhouding staan tot de graad van training en de leeftijd van het paard. Hiermee moeten zowel deelnemers als organisatoren rekening houden. We verwachten van deelnemers dat ze hun paarden voldoende getraind hebben om deel te nemen aan een tocht. De organisatoren zullen rekening houden met de richtlijnen opgesteld door het bestuur betreffende afstanden en groepssnelheden.

Artikel 18 - Bij haltes en overnachtingen zullen eerst de paarden verzorgd worden voordat de menners aan zichzelf denken. Elke menner zal het comfort en welzijn van zijn paard(en) laten voorgaan op zijn persoonlijke behoeften..

Artikel 19 - We verwachten dat er met rijstijl gereden wordt die het paard op een respectvolle manier behandeld. Deelnemers dienen niet in het bezit te zijn van een rijbrevet en zij dienen eveneens geen specifiek mensysteem te hanteren.

4. Verantwoordelijkheden en sancties

Artikel 20 - Voor alle verantwoordelijkheden welke niet Statutair werden bepaald is onderhavig Menclub-Westkant Huishoudelijk Reglement van toepassing.

Artikel 21 - Doping en verdoving allerhande is nooit toegelaten en is wettelijk vastgelegd..

Artikel 22 - Wreedheden en mishandelingen tegenover de paarden, baldadigheden en dronkenschap, gebruik van drugs welke door de wet verboden zijn, en alle handelingen welke de goede faam, naam en reputatie van de Menclub-Westkant VZW zouden kunnen schaden

Artikel 23 - Bij alle Menclub-Westkant-tochten, manifestaties en activiteiten zijn de Belgische resp. Federale wetgevingen en decreten van toepassing en elkeen wordt geacht zich hierover te hebben geïnformeerd, deze te kennen, te respecteren en toe te passen. Bij wetsovertredingen rijdt elke ruiter en menner voor eigen rekening.

Artikel 24 - Bij mishandelingen of grove nalatigheden of fouten ten overstaan van het paard, de mederuiter of -menner, beledigingen ten overstaan van mederuiters en -menners, organisatie, gastheren kan door deze laatste klacht neergelegd worden bij het bestuur.

Artikel 25 - Enkel het bestuur heeft het recht te oordelen of een eventuele sanctie van toepassing is.

Artikel 26 - Sancties kunnen bestaan uit een officiële waarschuwing resp. berisping welke zal geacteerd worden, het verbod om gedurende een bepaalde tijd aan één of meerdere manifestaties en activiteiten deel te nemen tot de uitsluiting uit de vereniging.

5. Bescherming van de natuur

Artikel 27 - Vermijd plaatsen met een recreatieve bestemming zoals stranden, speelvijvers, visputten, wandelbossen en fietspaden tenzij dit expliciet is toegelaten.

Artikel 28 - Ontzie kwetsbare natuurgebieden zoals jonge aanplantingen, landbouwgewas, weiden, tenzij een ruiterpad erdoor loopt.

Artikel 29 - Hou in het jachtseizoen rekening met de jagers. Het onderhoud van hun jachtgebied is duur en is eveneens te respecteren. Afgezien van de paarden die door de geweerschoten kunnen schrikken met alle gevolgen vandien.

Artikel 30 - Er wordt nergens papier of afval achtergelaten. Na picknicks en haltes wordt het afval terug meegenomen indien geen vuilbak voorhanden is.

Artikel 31 - Wettelijk aangegeven private wegen moeten gerespecteerd worden. Iedereen die ( zelfs onvrijwillig ) door toedoen van de menner schade heeft opgelopen, moet vergoed worden.

Artikel 32 - Huisdieren en grazend vee mogen niet opgeschrikt worden.

Artikel 33 - Honden die de tocht begeleiden moeten steeds (overeenkomstig de wettelijke bepalingen) aan de leiband worden gehouden. Eventuele ongevallen of problemen als gevolg van het niet naleven van deze regel, zijn steeds ten laste van de eigenaar van het dier. Het bestuur van Menclub-Westkant VZW noch de inrichtende organisatie zullen hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Artikel 34 - De natuurlijke stilte in een bos zal geëerbiedigd worden, bosaanplantingen en bomen zullen niet beschadigd worden.

6. Richtlijnen voor een tocht onder de vlag van Menclub-Westkant

Artikel 35 - De kostprijs voor een gewone tocht op dinsdag wordt vastgelegd op € 25,00 t.e.m. 26 maart 2019, vanaf dinsdag 2 april 2019 zal het standaardtarief € 30,00 per persoon bedragen . Een overschrijding van de prijs is enkel toegestaan indien het activiteit betreft die zich uitstrekt over meer dan 1 dag. Een lagere prijs is toegestaan indien dit past in het concept van de tocht.

Artikel 35 bis - Ter aanvulling van het artikel 35 wil het bestuur verduidelijken dat geen enkele inrichter verplicht is om een lager tarief aan te reden dan het standaardtarief cfr. artikel 35. Een lagere prijs voor kinderen kan, maar enkel en alleen op het initiatief van de inrichter zelf.

Artikel 36 - Het vertrekuur wordt vastgelegd op 10 uur in de morgen, doch vragen wij om op elkaar te wachten en te helpen indien een menner door onvoorziene omstandigheden niet tijdig klaar raakt. Deze tijdsindicatie is een richtuur.

Artikel 37 - Als voorrijder organisator houdt u rekening met een aangepaste snelheid zodoende dat alle deelnemers tegen gepast tempo kunnen volgen. Overdreven snelheden leiden immers tot frustraties, zowel bij mens als dier.

Artikel 38 - Bij haltes zorgt de organisator voor degelijke bindplaatsen, indien deze niet ter beschikking zijn dient de menner op de koets te blijven.

Artikel 39 - De maximum afstand van een tocht ligt vast op 55 km. Hiervan verwachten wij dat dit eerder de uitzondering is dan de regel. Daarom stellen wij als richtlijn dat 50 km zeker meer dan voldoende is. Eveneens kan een deelnemer altijd contact opnemen met de organisatie om te weten hoe lang de tocht zal zijn.

Artikel 40 -                Gelijk welke persoon die wenst deel te nemen een aan tocht moet voldoende op voorhand inschrijven bij de organiserende persoon. Hetzelfde geldt voor het uitschrijven. Het bestuur stelt dat men kan inschrijven tot zondagmiddag 12u, indien u wenst deel te nemen aan de tocht van de eerstvolgende dinsdag. Dezelfde termijn geldt voor het uitschrijven.

7. Aandachtspunten

Artikel 41 - Op terreinen waar ruiterpaden zijn aangeduid is men verplicht deze te volgen. Zo niet is het verkeersreglement van toepassing.

Artikel 42 - Vermijd veelvuldig gebruikte smalle fiets- en wandelpaden. Op deze manier zal geen ergernis kunnen verwekt worden bij wandelaars of fietsers die hun pad vernield vinden na de doortocht van een groep menners .

Artikel 43 - Inhalen en kruisen van andere ruiters, voetgangers en fietsers zal steeds met de nodige omzichtigheid gebeuren. Het paard is een kudde- en vluchtdieren heeft natuurlijke reacties desbetreffend. Het ingehaalde of tegenliggendpaard kan jong of nog niet volledig geleerd resp. ervaren zijn, ook deruiter of menner kan nog onervaren zijn, en daarom is voorzichtigheid aangewezen.

Artikel 44 - Even onplezierig is het voor wandelaars of fietsers als zij door niets ontziende menners worden bestoft of beslijkt.

Artikel 45 - Wordt er op onverharde wegen gereden dan zal men steeds gebruik maken van het middengedeelte tussen de wagen- en/of autosporen. Begrip van de ruiter voor wandelaars, fietsers en automobilisten kan ertoe bijdragen dat zij op hun beurt begrip opbrengen voor de menners

Artikel 46 - Tegenover gastheren gedraagt een MCW-lid zich steeds als gast.

Artikel 47 - Galopperen op verharde wegen is bij wet verboden .

Artikel 48 - Ieder lid die zich opzettelijk schuldig maakt aan inbreuk op dit huishoudelijk reglement, stelt zich bloot aan tijdelijke of definitieve uitsluiting van de activiteiten en manifestaties als organisatie onder de vlag van VZW Menclub-Westkant.

8. Gebruik leenmateriaal

Artikel 49 - Enkel leden kunnen gebruik maken van het leenmateriaal aangeboden van de vereniging VZW MCW.

Artikel 50 - Het gebruikte leenmateriaal wordt enkel gebruikt tijdens activiteiten die een verband hebben met VZW Menclub-Westkant.

Artikel 51 - Het lid wordt geacht voor het geleende materiaal te zorgen zoals een goede huisvader dat zou doen.

Artikel 52 - Het uitgeleende materiaal moet opgehaald worden bij de clubverantwoordelijke. Daarbij dienen het lid en de clubverantwoordelijke af tekenen welk stuk materiaal werd opgehaald en op welke datum. Eveneens moet het materiaal register aangevuld worden.

Artikel 53 - Materialen gebruikt in het kader van voeding moeten telkens gewassen teruggebracht worden. Deze mogen NOOIT in de vaatwasmachine gestoken worden en telkens met de hand afgewassen te worden.

 

Opgesteld op maandag 13 oktober 2014 te Denderleeuw

Van kracht vanaf 1 januari 2015.

Ge-update per bestuursvergadering van 15 oktober 2018.

Voorzitter                              Secretaris

Peter Schellens                    Jeannine Patteeuw